Saturday, June 23, 2018
InterServer Web Hosting and VPS

RECENT POSTS

Kilusang Mayo Uno (KMU) Metro Manila, Alyansa ng mga Manggagawa Laban sa Kontraktwalisayon (ALMA Kontraktwal) and Defend Job Philippines expressed their strong opposition against...